Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį
Apie Kryžių kalno atlaidus 2008 m.
Paskelbta: 2008-07-31 20:31:10

Inesė Ratnikaitė rašo...

Liepos 27 d. Kryžių kalne sulaukta daugybės maldininkų, atvykusių į tradicinius Kryžių kalno atlaidus. Vienuoliktą valandą maldininkų eisena į Kryžių kalną pasuko iš Šiaulių katedros. Prieš 15 m., 1993-iaisiais, Kryžių kalne lankėsi, šv. Mišias aukojo popiežius Jonas Paulius II. Piligriminis žygis skirtas šiai sukakčiai paminėti. 

Vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, piligrimai, giedodami giesmes, kalbėdami rožinį, nešė kryžių ir Lietuvos vėliavą. Savos bendruomenės vėliavą nešė būrelis, atvykęs iš Kauno. Į Kryžių kalną įžengta su „Kryžiau šventas“ giesme. Čia pasitiko didelis būrys maldininkų, žiniasklaidos atstovai. Padėkoję Šiaulių ganytojui už žygį, piligrimai įsiliejo į maldininkų būrį.

Vieni meldėsi kopdami į Kryžių kalną, sustodami ties švč. M. Marijos, Jėzaus statulomis, kabindami ar padėdami savus kryželius. Kiti sėdėjo susikaupę, laukdami šv. Mišių. Nuo 14 val. prasidėjo Atgailos sakramento šventimas. Prieš šv. Mišias, maršo ritmu į Kryžių kalną įžygiavo sausumos, jūrų, oro, kitų pajėgų kariai, atstovaujantys visas Lietuvos kariuomenės dalis.

15 val. prasidėjo šv. Mišios. Aukojo kardinolas, Vilniaus Arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Koncelebravo Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, visų Lietuvos vyskupijų kunigai, bei du kunigai karmelitai iš Olandijos ir Vokietijos.

Pamokslą kardinolas pradėjo primindamas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Kryžių kalne prieš 15 metų. Kalbėdamas apie popiežių, kardinolas sakė, jog jis, kaip maldininkas, kaip piligrimas pagerbė šią šventą vietą. „Jis, - teigė kardinolas, - atėjo pasimelsti, kviesdamas mus visus kartu su juo užkopti ant Kryžiaus kalno ir prisiminti maldoje visus mūsų krašto sūnus ir dukteris, kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimus, išsiųstus į lagerius, ištremtus į Sibirą ar į Kolymą, nuteistus myriop“.

Vilniaus arkivyskupas prisiminė, kaip kartu su amžinatilsi kardinolu Vincentu Sladkevičiumi lydėjo popiežių ir matė, kokį didelį įspūdį Šventajam Tėvui paliko šis Kryžių kalnas. Po šv. Mišių, - sakė kardinolas, - palikdamas paruoštas kalbas, giliai susijaudinęs šventasis Tėvas spontaniškai prabilo: „Dėkoju jums, lietuviams, už šitą Kryžių kalną, už tą didelį liudijimą, duotą Dievui ir žmonėms, liudijimą, duotą per nukryžiuotojo ir prisikėlusio Kristaus paslaptį, liudijimą, duotą savai istorijai ir visoms Europos tautoms“. Prisimintas ir Šventojo Tėvo sustojimas prie kryžiaus, pastatyto gegužės 13 d. 1981 m., kai buvo pasikėsinta į Šventojo Tėvo gyvybę.

Ant kryžius parašyta: „Kristau Karaliau, globok popiežių, suklaupus meldžias visa Lietuva“. „Šventojo Tėvo dovanotas kryžius, pastatytas Kryžių kalno papėdėje, mus kviečia su giliu tikėjimu ir karšta malda aplankyti Kryžių kalną“, – sakė kardinolas. „Kryžius, – kaip teigė Jo Eminencija, tai Dievo pasirinktas kelias, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Ant kryžiaus teisusis kenčia už neteisiuosius.

Šventasis miršta už nusidėjėlius, kad mus visus nuvestų pas Dievą“. Kardinolas kvietė tikinčiuosius melstis už visus, nutolusius nuo tikėjimo, už tuos, kuriems kryžiaus slėpinys nieko nereiškia, visus paskendusius žemiškų malonumų ieškojime, praradusius viltį.

„Jei eisime su Kristumi ir suprasim kryžiaus prasmę, tai suprasim, kaip reikia branginti kiekvieną gyvybę, šeimą, kaip tikrai laikytis doros, gyventi artimo meilėje... Neškime kiekvienas savo kryžių su tikėjimu, su viltimi ir, drįstu sakyti, su džiaugsmu!“, – kvietė Vilniaus arkivyskupas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Po šv. Mišių maldininkai liko klausytis karinių jūrų pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestro.

Inesė Ratnikaitė

siauliai.lcn.lt

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>