Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Laiškas Mažesniųjų brolių ordino generaliniam ministrui Giacomo Bini Eremo prie Kryžių kalno pašventinimo proga

Vatikanas, 2000 m. birželio 29 d.

Didžiai gerbiamam Tėvui
Giacomo Bini OFM 

Mažesniųjų brolių ordino Generaliniam Ministrui

Sveikinu Jus, Toskanos Šv. Pranciškaus Stigmatizuotojo ir Lietuvos Šv. Kazimiero provincijų brolius, bei visus, kurie liepos 8 dieną dalyvaus Lietuvoje, Šiaulių rajone, prie Kryžių kalno pranciškonų Namų – Eremo pašventinimo liturgijoje. Šios iškilmės proga linkiu kuo visapusiškesnio gėrio ir reiškiu savo dvasinį artumą bei gilų dėkingumą už įgyvendintą prasmingą siekį.

Šis Eremas, įsikūręs gausioje atminimų vietoje, man primena maldos sustojimą apaštališkosios kelionės metu 1993 metų rugsėjo 7 dieną Lietuvoje prie Kryžių kalno. Taip pat atmenu savo piligriminę kelionę į La Verną, kurią aplankiau tų pačių metų rugsėjo 17 dieną. Naujojo tūkstantmečio aušroje man dar giliau atsiskleidė šių išskirtinių įvykių svarba: visa žmonija ir visi Europos gyventojai turi leistis į piligrimines keliones į Šiaulius ir La Verną. Į vietas, paženklintas Kryžiaus slėpiniu, idant žmogus, sąmoningiau apmąstęs mūsų Viešpaties kančią, mirtį ir prisikėlimą, atsiskleistų atsivertimo malonei.

Pranciškoniški bendravimo ryšiai dar prieš komunizmo įsigalėjimą siejo Lietuvos ir Toskanos Mažesniųjų brolių provincijas, kuomet jaunuoliai iš Lietuvos, trokštantys išsiugdyti pranciškoniškąjį dvasingumą, vykdavo būtent į Toskaną. Šie saitai dar labiau sutvirtėjo šiame dešimtmetyje, ir dabar džiugu matyti, kad La Verna ir Kryžių kalnas bus dar labiau suvienyti šiame Apvaizdos dovanotame pranciškonų Ereme.

Šiaulių kalno kryžiai ir toliau liudija siaubingą patirtį, iškentėtą diktatūros režimo metu, ir kartu tampa tautos, gebėjusios išlaikyti savo dvasines ir kultūrines tradicijas, dvasios didybės ženklu, būtinu geresnės ateities vilčiai. Sunkiausiuose Lietuvos istorijos tarpsniuose Šiaulių kryžiai buvo tikėjimo Kristumi ir ištikimybės Bažnyčiai neišsemiamas stiprybės šaltinis ir tvirtovė.

Iš širdies gelmių linkiu, kad įsikūrusio Eremo dėka Kryžių kalnas virstų reikšmingas gailestingumo ir išgelbėjimo ženklas, kuriuo yra mūsų Atpirkėjo Kryžius ir Prisikėlimas.

Šį pranciškonų kūrinį ir visus, kurie susirinks čia melstis ir medituoti pavedu šventajam Pranciškui ir šventajai Klarai.

Sopulingoji Švenčiausioji Mergelė ir Lietuvos globėjas šventasis Kazimieras teužtaria, kad jūsų tobulėjimo siekis būtų brandus. Jus drąsinu savo apaštališkuoju palaiminimu.

JONAS PAULIUS II

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>