Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Kryžiaus kelias

Jau XIX a. pabaigoje Kryžių kalne stovėjo keturiolikos stočių Kryžiaus kelias. Apylinkių žmonės dažnai, ypač vasarą, eidavo jo apvaikščioti. Einant nuo vienos Kryžiaus kelio stoties prie kitos būdavo giedamos tradicinės giesmės („Kurs už mus kaltus kentėjai“, „Jėzau Kristau maloniausias“, „Kryžiau šventas“, „Stovi Motina“ ir kt.) kalbamos maldos. Giesmėms būdavo pritariama muzikos instrumentais. Kryžiaus kelią einantieji pagarbą kryžiui išreikšdavo galvos nulenkimu, priklaupimais, parpuolimais ant žemės, primenančiais nešančio kryžių Jėzaus parpuolimus.

Kalną lankydavo ne tik Kryžiaus kelią apvaikštantys maldininkai, bet ir pasižmonėti ar pasilinksminti norintys, net ir pingautojai:

„Ypatingai daug žmonių, nežinia kokios priežasties dėlei, susirenka ant kalno per šv. Joną: susirenka tiek daug, kad beveik ant kalno nebetilpsta, daug, žinoma, prigul nuo oro. Gaila tiktai, kad nėra tvarkos. Ateina vyrukai su armonika, klarnetu, barabaniuku. Prasideda stacijos. Jau baiga giedoti „Aniuolai dangaus“, o pakalnėje dar skamba „polka“, „kadrilius“. Kitais šventadieniais žmonių neperdaug, vienok vasaros laiku kasdieną atsilanko 2–3 bobelės. Reikėtų į tą kalną atkreipti domą. Jei jis yra iš tikrųjų stebuklingas, tai reikia daugiau aprūpinti ir labiau gerbti, nes dabar ir kiaulės apknaisioja, kaip kada ir žąsų pulkas užsirita ir, žinoma, palieka žymių. Bet svarbiausia tas, kad ne vien kryžiai yra statomi, bet ir pinigai aukojami. Yra net kalno koplytėlė, į kurią deda pinigus. Retai kada atsiranda žmogus, kuris atiduoda juos ubagams. Dažniausiai kliūna jie piemenims, kurie, sugriebę, tuojau trakšt brakšt artimon smuklėn, eikvoja juos papirosams, tabakui. Leidžia vyrutis dūmą po dūmo, bijosi, kad nepamatytų vyresni ir galvoja, kaip čia ir kitą kartą dasigauti pinigų ant Pilies“ (Strielčiukas. Pilių kalnas // Viltis. 1914 m. Nr. 8).

Kryžiaus kelio apvaikščiojimo praktika neužmiršta ir nūdien. Tačiau dabar tradicinės apvaikščiojimo formos įgavo naujų atspalvių. Tradicines giesmes vis dažniau keičia šiuolaikinės, pvz., Taize giesmės, skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, Kryžiaus kelias apvaikštomas naktį ir pan.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Jaroslavo Proscevičiaus fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Augenijaus Ambrozo fotografija</p>