Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Maldos

Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių. Viešpatie, sustiprink mano viltį. Amen.

Tikiu, Dieve, visa ką Tu apreiškei ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą! Amen.

Myliu Tave, Dieve, visa šrdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš visos širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti! Amen.

Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.

Viešpatie, Padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės. – Mokytojau, padaryk, kad trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen. ( Šv. Pranciškus Asyžietis)

Kada tik, Viešpatie, susigalvoju,
Aš vis kaip saulės žiedas į Tave smelkiuos.
Prisimena man Tavo nuogos rankos, kojos,
Dyglių vainikas ant galvos.

Nueina debesys, ir rūkas išsisklaido,
Ir vakare subėga žvaigždės ant dangaus.
Virš jų matau aš Tavo veidą,
Veidą kaip Dievo ir Žmogaus.

Matau, iš spyglio skleidžias žiedas.
Jau greit, jau greit vainikas visas sužydės.
Ir eina tautos, išrinktos ir atmestos, ir gieda
Gražiausią posmą tą šventos giesmės. Amen.

Liturginis maldynas, 1996

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Jaroslavo Proscevičiaus fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p>