Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Jonas Paulius II ir Kryžių kalnas

1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II prie Kryžių kalno meldėsi, aukojo šv. Mišias, kreipėsi į žmones. Šventajam Tėvui itin įsiminė maldingas sustojimas Kryžių kalne apaštališkosios kelionės po Lietuvą metu. Kryžių kalną kaip ypatingą, nepakartojamą šventovę, į kurią verta keliauti iš bet kurio pasaulio krašto, jis vėliau primindavo įvairiomis progomis.

Šiandien Kryžių kalne stovi paties Jono Pauliaus II atsiųstas krucifiksas. Ties šiuo kryžiumi dažnai pradedamos ir baigiamos piligriminės eisenos.

1993 m., kelioms savaitėms teprabėgus nuo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, Jonas Paulius II brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Broliai mielai atsiliepė į Šventojo Tėvo prašymą. Didžiojo krikščionybės jubiliejaus metais liepos 8 d. pranciškonų vienuolynas buvo iškilmingai pašventintas.

1994 m. Romos Koliziejuje eidamas Kryžiaus kelią Šventasis Tėvas iš viso pasaulio suvažiavusiems maldininkams užsiminė apie Kryžių kalną: „Čia, šioje žemės rutulio vietoje, Romos senamiestyje, aš noriu ypač prisiminti Lietuvos Kryžių kalną… Mane labai sukrėtė anas lietuvių Koliziejus, ne senųjų Romos imperijos laikų, bet mūsų laikų, šio paskutinio amžiaus Koliziejus… Šiandien galvoju apie daugybę kitų koliziejų: apie „Kryžių kalnus“, esančius ir europinėje Rusijos dalyje, ir Sibire. Daug yra „Kryžių kalnų“, daug turime mūsų laikų koliziejų.“

1995 m. rugsėjo 9 d. prie Kryžių kalno paminėtos antrosios Jono Pauliaus II lankymosi Lietuvoje metinės. Prie Kryžių kalno susirinko 15–20 tūkstančių jaunuolių. Lietuvos jaunuoliai per tiesioginį televizijos tiltą bendravo su popiežiumi Jonu Pauliumi II, dalyvavusiu Lorete (Italijoje) vykusiose jaunimo dienose. Jaunuoliai tądien į Kryžių kalną atnešė tautodailininko A. Teresiaus sukurtus kryžių ir koplytstulpį. Juos pašventino kardinolas Vincentas Sladkevičius. Ta proga šv. Mišias Kryžių kalne aukojo visi Lietuvos vyskupai, pora svečių vyskupų iš Latvijos, daug kunigų. Tiesioginės transliacijos iš Kryžių kalno metu jungtinis Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios ir Kauno „Giesmės“ choras sugiedojo himną „Kryžiau šventas“. Popiežius Jonas Paulius II kreipdamasis į Lietuvos jaunimą sakė mielai prisimenąs savo apsilankymą Kryžių kalne ir ragino jaunuosius katalikus išlaikyti „ištikimybę Kristaus kryžiui, meilės ir vilties versmei“.

1999 m. birželio 8 d. lankydamasis Lenkijoje, Elko vyskupijoje, popiežius Jonas Paulius II homilijoje kreipėsi ir į iš Lietuvos atvykusius maldininkus. Tarp garsiųjų Lietuvos šventovių jis paminėjo ir Kryžių kalną, priminė savo žodžius, pasakytus prie šio Kalno susirinkusiems žmonėms: „Tegul šis Kryžių kalnas antrojo tūkstantmečio po Kristaus pabaigoje liudija ir skelbia naują, trečiąjį tūkstantmetį, skelbia Išganymą ir Atpirkimą, ko niekur kitur nerasime, kaip tik mūsų Atpirkėjo Kryžiuje ir Prisikėlime.“

1999 m. rugsėjo 17 d., kreipdamasis į Lietuvos vyskupus vizito „ad limina apostolorum“ metu, Šventasis Tėvas užsiminė ir apie Kryžių kalną, kuriame Lietuvos žmonių kryžiai suvienyti su Kristaus kryžiumi.

2003-aisiais visoje Lietuvoje paminėtos Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 10-osios metinės. Ta proga rugsėjo 12–14 d. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva eitas 68 km piligriminis žygis pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą, taip tarsi sujungiant abi Šventojo Tėvo lankytas šventoves.

Savo apsilankymo Lietuvoje 10-mečio proga Jonas Paulius II kardinolui Audriui Juozui Bačkiui atsiuntė laišką, kuriame apžvelgia apaštališkosios kelionės po Lietuvą akimirkas. „Ar galėčiau nesijaudinti prisimindamas Kryžių kalną? – rašė Šventasis Tėvas. – Ši įtaigi vieta Lietuvos krikščionims primena visos tautos ugningą tikėjimo liudijimą, tautos, besiremiančios pagrindiniu Dievo meilės žmonijai simboliu – meile, iki galo apreikšta Jėzaus Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Tie kryžiai primena mums siaubingus išbandymus, kuriuos teko patirti lietuviams sunkiausiais istorijos laikotarpiais. Būtent tuomet prie Šiaulių stovintys kryžiai tapdavo neišsenkančiu vidinės galios šaltiniu, leidusiu toliau priešintis viliantis geresnės ateities.“

Popiežiaus Jono Pauliaus II liudijimas apie Kryžių kalną – Dievo meilės žmonijai simbolį – pasklido po visą pasaulį, rado atgarsį daugybės maldininkų širdyse.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne, 1993 m. Klaudijaus Driskiaus fotografija Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne, 1993 m. ... fotografija Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne, 1993 m. ... fotografija Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne, 1993 m. ... fotografija Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne, 1993 m. Anton Mladov fotografija