Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Šventojo Tėvo apsilankymas 1993 metais

1993 m. rugsėjo 4–8 d. Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Į savo apaštališkosios kelionės po Lietuvą pabaigą, rugsėjo 7-ąją, Šventasis Tėvas atvyko prie Kryžių kalno, kur jo laukė susirinkusi maždaug šimto tūkstančių žmonių minia. Jonas Paulius II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC ir kitų hierarchų, užkopė į Kryžių kalną pasimelsti, aukojo prie šio šventojo Kalno Mišias, sakė homiliją, taip pat po šv. Mišių viltingais, padrąsinančiais žodžiais kreipėsi į susirinkusiuosius, išsakydamas savo dėkingumą ir meilę.

Prieš aukojant šv. Mišias kardinolas Vincentas Sladkevičius kreipėsi į popiežių, trumpai papasakodamas Kryžių kalno, kuris yra gyvas mūsų tautos atsparumo ir dvasinio prisikėlimo atvaizdas bei pranašystė, istoriją. Savo kalbą kardinolas baigė viltingai: „Mūsų kankinių ir tremtinių auka neleido užgesti Lietuvoje tikėjimui ir vilčiai. Tegul ir šiandienos vargus mes sugebėsime taip suvienyti su Išganytojo pasiaukojimu, „kad ištrykštų gyvybė iš ten, iš kur mirtis kilo.“

Šventasis Tėvas homilijoje nuščiuvusiai didžiulei miniai priminė, kad kryžius be paliovos lydi žmogaus gyvenimą. Jis visai Tautai ir Bažnyčiai tapo Apvaizdos dovanota palaimos versme, žmonių susitaikymo ženklu. „Kryžius kartu yra ir išaukštinimas, ir Dievo meilės ženklas, ir amžinojo gyvenimo Dievuje ženklas“, – sakė popiežius.

Šventąjį Tėvą itin sujaudino, kad Kryžių kalne po pasikėsinimo į jį (1981 m.) buvo pastatytas kryžius, meldžiant jam sveikatos. „Kaip tas kryžius čia pasilieka, taip telieka su jumis Popiežiaus malda. Kartu su juo telieka jūsų malda už Popiežių, kuris šiandien patyrė didelę malonę, aplankydamas šią šventą vietą“, – dėkinga širdimi linkėjo Šventasis Tėvas. Šiandien Kryžių kalne stovi ir paties Jono Pauliaus II atsiųstas krucifiksas. Ties šiuo kryžiumi dažnai pradedamos ir baigiamos piligriminės eisenos.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Jaroslavo Proscevičiaus fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>